service


 กิจกรรมทางน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ 


กิจกรรมทางน้ำ

กิจกรรมทางน้ำของรีสอร์ท มีหลากหลายกิจกรรม  ดังนี้

- ล่องน้ำชมธรรมชาติ เป็นการล่องแม่น้ำแควอันกว้าง โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

- บานาน่าโบ๊ท  (มีค่าใช้จ่าย)

- เรือแคนนู  (มีค่าใช้จ่าย)

ตลอดการเล่นกิจกรรมทางน้ำ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และมีเสื้อชูชีพให้บริการฟรี