service


 ห้องประชุมใหญ่ 


ห้องประชุมใหญ่

เป็นห้องประชุมที่สามารถจัดกิจกรรม อบรม สัมนา งานแต่งงาน จัดงานเลี้ยงต่าง ๆ และสามารถรองรับได้สูงสุด 200 ท่าน

(ขึ้นอยู่ตามรูปแบบการจัดงาน)