service


 ห้องประชุมเล็ก 


ห้องประชุมเล็ก

เป็นห้องประชุมที่สามารถจัดกิจกรรม อบรม สัมนา  และสามารถรองรับได้สูงสุด 60 ท่าน

(ขึ้นอยู่ตามรูปแบบการจัดงาน)